Łowiska Nad Potokiem
Łowiska Nad Potokiem
× AKTUALNOŚCI O NAS GALERIE ZDJĘĆ REGULAMIN OFERTA REKORDY WYPOŻYCZENIA KONTAKT
MENU ☰
Łowisko Nad Potokiem

 

REGULAMIN ŁOWISKA „NAD POTOKIEM”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem łowiska jest Aneta Hasiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: ANEX Aneta Hasiak z siedzibą w Wolce Niedźwiedzkiej 540, 36-050 Sokołów Małopolski., NIP: 8133055725.
 2. Łowisko czynne jest w soboty i niedzielę przez całą dobę oraz wskazane przez Administratora święta. Okres oraz poszczególne dni w jakim łowisko będzie nieczynne zostaną wskazane na stronie internetowej Administratora, tj. www.agroturystyka-nadpotokiem.pl i będzie na bieżąca aktualizowane.
 3. Łowienie na łowisku dozwolone jest po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem. Znajomość oraz akceptację regulaminu każdy wędkujący poświadcza własnoręcznie złożonym podpisem na oświadczeniu, podczas spisywania danych z dokumentu tożsamości.
 4. Cennik opłat za korzystanie z łowiska znajduje się u Administratora Łowiska lub osoby przez niego wyznaczonej oraz na stronie internetowej www.agroturystyka-nadpotokiem.pl.
 5. Administrator łowiska może wyznaczyć Gospodarza łowiska oraz inne osoby do obsługi spraw związanych z osobami chcącymi rozpocząć wędkowanie na łowisku „Nad Potokiem”.
 6. Teren łowiska zostaje zamknięty o godz. 22:00. Pojazdy oraz osoby, które nie opuściły terenu przed wskazaną godziną pozostaną na terenie łowiska do godziny 6:00.
 7. Wyjazd z łowiska po godzinie zamknięcia bramy możliwy jest tylko w wypadkach losowych, niecierpiących zwłoki lub po poinformowaniu Gospodarza Łowiska.
 8. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz zabierania i zabijania złowionych ryb, z wyjątkiem tych wymienionych w cenniku sprzedaży, znajdującym się na terenie łowiska.

 

ZASADY KORZYSTANIA I PRZEBYWANIA NA ŁOWISKU

 1. Na stanowisku może wędkować tylko osoba posiadająca aktualne zezwolenie lub dowód wpłaty należnej kwoty, wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 2. Opłata za wędkowanie pobierana jest od osoby łowiącej, w kwocie 20 zł od wędki od godz. 7:00 do 19:00. W przypadku chęci wykupienia wędki na całą dobę opłata wynosi 45 zł.
 3. Wędkujący ma prawo do przebywania na wskazanym stanowisku z osobami towarzyszącymi, po wcześniejszym zgłoszeniu ich u Gospodarza łowiska lub osoby z obsługi.
 4. Odpowiedzialność za osoby towarzyszące ponosi osoba, która wykupiła dostęp do stanowiska wędkarskiego.
 5. Osoba odpowiadająca za stanowisko ponosi również odpowiedzialność za osoby przebywające na danym stanowisku, za bezpieczeństwo oraz za poinformowanie ich o panujących na łowisku regulaminie, opłatach, karach za niestosowanie się do regulaminu.
 6. Do osób niepełnoletnich stosuje się przepis określony w §2 ust. 3.
 7. Osoby towarzyszące, które obsługują wędki, uważane są za osoby łowiące i należy uiścić od nich opłatę wskazaną w § 2 ust. 2 Regulaminu.
 8. Osoba korzystająca z łowiska ma obowiązek zachowywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dobrego wychowania i nie utrudniać wędkowania osobom znajdującym się na sąsiednich stanowiskach. Zabrania się głośnego zachowywania, zbyt głośnego słuchania muzyki uciążliwej dla pozostałych wędkarzy. Łowisko to miejsce ciszy i spokoju.
 9. Po przybyciu na łowisko pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 50,00 zł na pokrycie ewentualnych szkód – dotyczy osób, które korzystają z wypożyczalni.
 10. Wędkujący ma prawo ustawić w celu oznaczenia miejsca połowu do dwóch markerów.
 11. Na łowisku korzystać można wyłącznie ze sprzętu pływającego łowiska z zastrzeżeniem §3 ust. 1 niniejszego regulaminu oraz indywidualnej zgody wydanej przez Administratora Łowiska lub Gospodarza łowiska.
 12. Każdy przebywający na łowisku ma obowiązek utrzymać wykupione stanowisko i otoczenie w należytym porządku. Każdy wędkarz i osoba wraz z nim przebywająca zobowiązani są do posegregowania odpadów i śmieci i umieszczenia ich w specjalnie przygotowanych do tego miejscach/pojemnikach. W przypadku braku takich miejsc, każda osoba ma obowiązek zabrania śmieci ze sobą.
 13. Załatwianie potrzeb fizjologicznych osób korzystających z Łowiska odbywa się tylko w toaletach.
 14. Na obszarze łowiska panuje całkowity zakaz palenia ognisk, chyba, że Administrator łowiska lub Gospodarz łowiska wyznaczy do tego specjalne miejsce/miejsca.
 15. Obowiązuje zakaz niszczenia zieleni poprzez samowolne wycinanie drzew, krzewów, trzcin oraz naruszania linii brzegowej.
 16. Na obszarze łowiska panuje całkowity zakaz kąpieli.
 17. Na łowisku obowiązuje zakaz parkowania pojazdów poza miejscami do tego wyznaczonymi. Ponadto wędkujący lub osoby im towarzyszące bez uzyskania pozwolenia od Gospodarza łowiska nie mogą wjechać samochodem lub innym pojazdem na groble.
 18. Obowiązuje zakaz przebywania w miejscach objętych zakazem wstępu.
 19. Wędkujący mają możliwość rozbicia namiotu na grobli po uprzednim uzgodnieniu warunków z Administratorem łowiska lub Gospodarzem łowiska.
 20. Na terenie Łowiska obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających, narkotyków. Osoby nietrzeźwe będą wypraszane z łowiska i stanowiska i zgłaszane odpowiednim organom porządkowym – ochrona lub policja.
 21. Zabrania się samodzielnego budowania stanowisk wędkarskich.

 

REGULAMIN POŁOWU RYB NA ŁOWISKU „NAD POTOKIEM”

 1. Wędkowanie możliwe jest z brzegu jak i z łodzi lecz łowienie z łodzi dopuszczone jest tylko i wyłącznie metodą spinningową. Zezwala się na używanie środków pływających w celu sondowania, holu, stawiania markerów lub znaczników czy zanęcania łowiska.
 2. Zabrania się łowić w miejscach oznaczonych jako tarliska lub wyłączone z odłowów wędkarskich.
 3. Zabrania się łowić w odległości mniejszej niż 30 metrów od znaczników i markerów wędkarzy gruntowych.
 4. Każdy korzystający z jednostek pływających ma obowiązek używania kamizelki asekuracyjnej. Zabrania się pływania podczas niesprzyjających warunków pogodowych (wiatr, burza, mgła).
 5. W czasie od zmierzchu do świtu korzystający z jednostek pływających ma obowiązek posiadać włączoną latarnię lub inne źródło światła w celu wyraźnego oznaczenia łodzi.
 6. W chwili wypłynięcia (w czasie holu) w środku pływającym musi znajdować się kamizelka asekuracyjna, podbierak oraz mata wędkarska.
 7. Wędkujący zobowiązany jest do posiadania podbieraka karpiowego, maty oraz środka dezynfekującego rany u ryb po haczyku.
 8. Na naszym łowisku obowiązują haczyki bez zadzioru oraz panuje zakaz używania plecionek.
 9. Obowiązuje zakaz zabierania ryb i przetrzymywania w workach karpiowych. Po ewentualnym sfotografowaniu ryby musza zostać natychmiast wypuszczone z powrotem do wody.
 10. W przypadku złowienia ryby z oznakami choroby lub która ucierpiała w trakcie połowu, należy powiadomić Gospodarza łowiska lub osobę z obsługi łowiska i przetrzymać rybę w worku do czasu jego przybycia.
 11. Wędkujący w przypadku złowienia ryby z oznakami wskazanymi w ust. 10 może dokonać jej zakupu, zgodnie z cennikiem wskazanym na terenie łowiska lub pozostawić rybę obsłudze łowiska.
 12. Jeżeli w skutek niewłaściwego obchodzenia się z rybami, zostaną one okaleczone, bądź są martwe, wędkujący zobowiązuje się do ich zakupu, zgodnie z cennikiem obowiązującym na terenie łowiska.
 13. W przypadku dojścia do sytuacji wymienione w ust. 12, a odnoszącej się do ryby objętej zakazem zabierania, cena za 1 kg ryby wynosi 200 zł, nie mniej niż 100 zł za sztukę.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA I WYNAJMU DOMKU LETNISKOWEGO

 1. Z domku mogą korzystać tylko osoby zgłoszone przy rezerwacji.
 2. Cena nie zawiera wędkowania.
 3. Przed zameldowaniem pobierana będzie kaucja zwrotna o wysokości 50 zł.
 4. Przekazanie kluczy do domku i jego odbiór przebiega zawsze w obecności Gospodarza Łowiska lub osoby do tego upoważnionej.
 5. Domki wynajmowane są w systemie dobowym, gdzie doba zaczyna się o godz. 14.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11.00 w dniu wyjazdu.
 6. Osoby zamieszkujące w domku ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody, dewastacje bądź brak wyposażenia domku i terenu łowiska.
 7. Prosimy o zgłaszanie Gospodarzowi Łowiska wszelkich zniszczeń i usterek powstałych podczas użytkowania domku.
 8. Nie odpowiadamy za przedmioty pozostawione w domku. Odpowiedzialność za przedmioty osobiste spoczywa na osobie wynajmującej domek.
 9. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne przerwy ze strony dostawców wody czy prądu.
 10. W sytuacji skrócenia czasu pobytu, niezależnej od Najemcy, płatność za niewykorzystany czas nie jest zwracana.
 11. Płatność za pobyt nie obejmuje ubezpieczenia gości. Za wszelkie szkody bądź uszkodzenia mienia Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Przy opuszczaniu domku należy pamiętać o wyłączeniu urządzeń elektrycznych i zamknięciu drzwi i okien.
 13. Do dyspozycji gości pozostaje bezpłatny parking. Nie ponosimy odpowiedzialności za parkujące na nim pojazdy.
 14. Przypominamy o konieczności zachowania zasad BHP podczas grillowania. Z uwagi na to, że domki są drewniane prosimy o rozpalanie grilla z dala od domku, poza jego zadaszoną częścią.
 15. Obowiązuje całkowity zakaz palenia wewnątrz domku.
 16. Obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń zasilanych gazem lub elektrycznością nie będących wyposażeniem domku, z uwagi na zagrożenie pożarowe. Obowiązuje zakaz wnoszenia materiałów wybuchowych i łatwopalnych.
 17. Pobyt ze zwierzętami należy uzgadniać z Gospodarzem Łowiska.
 18. Goście proszeni są o segregację śmieci w przeznaczonych do tego celu pojemnikach znajdujących się na terenie ośrodka.
 19. Goście są zobowiązani do utrzymania i zwrotu domku w stanie pierwotnym z dnia odbioru. Sprzęty kuchenne oraz naczynia powinny być umyte a wnętrze domku posprzątane. W sytuacji niedostosowania się do zaleceń kaucja nie zostanie zwrócona.
 20. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00 rano.
 21. W sytuacji rażącego naruszania ciszy nocnej możliwe jest wypowiedzenie umowy przez wynajmującego bez zwrotu pieniędzy.
 22. W sytuacji konieczności interwencji policji możliwe jest natychmiastowe wypowiedzenie umowy ze strony wynajmującego bez zwrotu pieniędzy. Właściciel obiektu nie posi kosztów interwencji policji.
 23. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu pieniędzy w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.
 24. Brama wejściowa zamykana jest od godziny 22.00 do 6.00 rano.
 25. Dokonując rezerwacji akceptują Państwo regulamin pobytu na terenie ośrodka.

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE, BEZPIECZEŃSTWO, OBOWIĄZKI, KARY

 1. Wykupując zezwolenie/dostęp do stanowiska wyraża się zgodę na ewentualne dokonanie kontroli środka transportu i rzeczy osobistych. W przypadku odkrycia nieprawidłowości, w tym kradzieży ryb, Administrator łowiska lub Gospodarz łowiska niezwłocznie poinformuje o zaistniałym fakcie Policję. Próba kradzieży wyklucza możliwość ponownego odwiedzenia Łowiska. Prawo do kontroli posiadają osoby upoważnione przez Właściciela, Gospodarz Łowiska, Opiekun Łowiska, Policja, Ochrona.
 2. Łowisko jest monitorowane. Ze względów bezpieczeństwa łowisko jest zamykane. Auta zostają na parkingu zgodnie z informacjami podanymi w § 1 ust. 6 niniejszego Regulaminu. Godziny otwarcia bramy będą podane na parkingu. Każdy wjazd i wyjazd z łowiska musi być zgłoszony oraz przed opuszczeniem terenu łowiska należy udostępnić sprawdzenie pojazdu (np. otwarcie bagażnika) Gospodarzowi łowiska, Opiekunowi łowiska, właścicielowi lub osobie przez niego upoważnionej.
 3. Osoby odwiedzające wędkarzy nie mają prawa wjazdu samochodem na teren łowiska. Można skorzystać z parkingu przed bramą łowiska.
 4. Osoby odwiedzające muszą być zgłoszone u Gospodarza łowiska. Osoby odwiedzające nie mogą przyprowadzać psów.
 5. Łamanie Regulaminu oraz zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami, powoduje wyproszenie z Łowiska bez możliwości zwrotu kosztów oraz odmówienie sprzedaży Zezwolenia/dostępu do stanowiska na wędkowanie w przyszłości.
 6. Uprawniony Zezwoleniem przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z ustawą z 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (tekst jedn. DzU z 2009 r. nr 198, poz. 1571 ze zm.) kto dokonując amatorskiego połowu nie posiada zezwolenia właściciela łowiska, bądź nie stosuje się do warunków panujących na terenie łowiska, podlega karze grzywny.
 7. Osoby, które dokonały zniszczenia mienia na Łowisku mogą być pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej lub karnej, jak też kaucja nie zostanie im zwrócona. Osoby, które wyrządziły szkodę zobowiązane są do ich usunięcia we własnym zakresie przed opuszczeniem łowiska. Parking zostanie zamknięty do czasu usunięcia zniszczenia.
 8. Ostatni użytkownik łodzi będącej własnością Łowiska zobowiązany jest po zakończeniu wędkowania odprowadzić ją do przystani czystą i zgłosić to Gospodarzowi Łowiska lub osobie przez niego upoważnionej. Wszelkie nieprawidłowości w stanie technicznym łódki muszą być natychmiast zgłaszane Gospodarzowi łowiska lub osobie przez niego wyznaczonej przed rozpoczęciem użytkowania.
 9. Stanowisko należy pozostawić w czystości i porządku. Przed wyjazdem zostanie ono sprawdzone przez Gospodarza Łowiska. Zezwolenie wędkarskie należy zdać u Gospodarza Łowiska po zakończeniu wędkowania. Przed opuszczeniem stanowiska należy zgłosić koniec użytkowania u Gospodarza Łowiska.
 10. Właściciel, Gospodarz Łowiska, Opiekun łowiska nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na Łowisku.
 11. Wędkujący na Łowisku „Nad Potokiem” zgadza się na ewentualne wykorzystanie swojego wizerunku do celów reklamowych łowiska, w tym do upublicznienia zdjęcia z rybami.
 12. Gospodarz Łowiska, Opiekun Łowiska zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 13. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Właścicielowi Łowiska i Gospodarzowi Łowiska.
 14. Właściciel ma prawo zamknąć łowisko na czas nieokreślony bez podania przyczyny, co zostanie opublikowane na stronie internetowej www.agroturystyka-nadpotokiem.pl..
 15. Właściciel ma prawo unieważnić zezwolenie w przypadku złamania regulaminu, zaśmiecania obiektu lub z uwagi na niestosowne zachowanie bez zwrotu kosztów, kaucji.
 16. Właściciel nie odpowiada za wypadki losowe oraz mienie skradzione na terenie łowiska.
 17. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
 2. Administratorem danych osobowych jest Aneta Hasiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: ANEX Aneta Hasiak z siedzibą w Wolce Niedźwiedzkiej 540,
  36-050 Sokołów Małopolski, NIP: 8133055725.
 3. Osoba dokonująca rejestracji na Łowisku i dokonaniu zapłaty, wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jej danych osobowych w celu realizacji procesu przebywania na stanowisku, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji. Zakres zbieranych danych dotyczy jedynie tych danych, które są niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 4. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych z do ich uzyskania z mocy prawa. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie spowoduje niemożność korzystania z Łowiska.